Verjaring vordering

Een vordering verjaart als de schuldeiser voor langere tijd geen actie onderneemt om te zorgen dat de vordering wordt betaald. Zodra de verjaringstermijn is verstreken, kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen via een rechter. 

Een vordering verjaart niet automatisch. Verjaring treedt pas in als de schuldenaar een beroep doet op de verjaringstermijn. Als hij dit vergeet, kan de vordering in bepaalde gevallen alsnog geïnd worden. Een van deze gevallen is een daad van erkenning. De schuldenaar verricht een daad van erkenning door een betalingsregeling te treffen of te vragen om uitstel. Ook wanneer hij een deel van de vordering betaalt, verricht de schuldenaar een daad van erkenning. Bij een daad van erkenning kan de schuldenaar geen beroep doen op verjaring, ook niet als de verjaringstermijn al jaren is verstreken.

085 - 0410 700Contact

Wanneer begint het verjaringsproces?

Op het moment dat een vordering opeisbaar wordt, start de verjaringstermijn. Het moment van opeisbaarheid is wanneer de schuldeiser nakoming van de vordering kan verlangen. In de voorwaarden van een lening wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat een lening van € 5.000,- maandelijks in delen van € 1.000,- wordt afgelost. In dat geval is € 1.000,- na één maand opeisbaar. Zolang de termijnen en rente netjes betaald worden, is de totale som niet opeisbaar. Ook geldt de verjaringstermijn nog niet voor de hoofdsom. Zodra een termijndatum is verstreken, wordt de termijn opeisbaar en gaat de verjaringstermijn voor de betreffende termijn lopen.

Wat is de verjaringstermijn van een vordering?

De verjaringstermijn kan verschillen. De meeste vorderingen kennen een verjaringstermijn van 5 jaar. Als een vordering in een vonnis van de rechter is opgenomen, is de verjaringstermijn van 20 jaar van kracht. Daarnaast zijn er ook vorderingen met een kortere verjaringstermijn van 2 jaar.

Verjaringstermijn van 2 jaar

De verjaringstermijn van 2 jaar geldt voor een roerende zaak die door een consument wordt aangeschaft bij een professionele verkoper. De verkoper kan geen vordering meer afdwingen als de consumentenkoop niet is voldaan binnen 2 jaar nadat de vordering opeisbaar werd en er geen stuiting heeft plaatsgevonden.

Een roerende zaak is iets wat je kunt voelen, zien en dat verplaatsbaar is of zichzelf kan verplaatsen. Vaak gaat het hier om consumentenproducten, maar bij uitzondering valt elektriciteit hier ook onder. Een dienst zoals een workshop of schoonmaakklus geldt niet als roerende zaak.

Verjaringstermijn van 5 jaar

Een verjaringstermijn van 5 jaar geldt in de volgende gevallen:

 • Vorderingen tot periodieke betaling
 • Vorderingen tot nakoming van een overeenkomst zoals een lening of koopovereenkomst
 • Wanneer de schuldenaar tekort is gekomen in het nakomen van een overeenkomst
 • Vorderingen van schadevergoedingen
 • Een vastgelegde vordering die in een notariële akte is vastgesteld
 • Renteschulden

Stuiting van verjaring

Een lopende verjaring kan worden afgebroken worden door stuiting. De schuldeiser moet de schuldenaar laten weten dat de vordering nog bestaat. De verjaringstermijn kan op de volgende manieren gestuit worden:

 • Een daad van erkenning door de schuldenaar
 • Een schriftelijke mededeling of aanmaning
 • Een daad van rechtsvervolging door:
  • Het instellen van een eis
  • Het sturen van een schriftelijke mededeling of aanmaning
  • Het sturen van een aangetekende betalingsherinnering
  • Het sturen van een dagvaarding

Cruciaal is dat de schuldeiser kan bewijzen dat de vordering is gestuit. Mocht de schuldeiser dit niet kunnen bewijzen, dan kan de schuldenaar alsnog een beroep doen op de verjaringstermijn. In dat geval kan de vordering niet meer afgedwongen worden.

Vorderingen in een vonnis

Wanneer een vordering is ondergebracht in een vonnis van de rechter, gelden andere voorwaarden. In dat geval geldt de verjaringstermijn van 20 jaar voor de opgelegde vordering in het vonnis. De verjaringstermijn van 20 jaar geldt alleen niet voor renteschuld die is opgelegd naast de hoofdsomvordering.

Voorbeeld: iemand is veroordeeld om € 2.000,- te betalen voor een tv waarvan hij de factuur niet heeft betaald. De tv is gekocht bij een professionele verkoper, namelijk een elektronicawinkel. Het gaat hier om een consumentenkoop, waar zonder tussenkomst van de rechter een verjaringstermijn van 2 jaar zou gelden. Aangezien de vordering in het vonnis is verwerkt, geldt de termijn van 20 jaar. Daarnaast is de schuldenaar veroordeeld om rente te betalen. Voor de renteschuld geldt een termijn van 5 jaar. Wanneer het vonnis na 10 jaar ten uitvoer wordt gebracht en er is geen sprake geweest van stuiting, dan is de renteschuld van de eerste periode van 5 jaar verjaard.

Vordering verjaard, wat nu?

Als de verjaringstermijn is verstreken en er geen stuiting heeft plaatsgevonden, dan kan de schuldenaar beroep doen op de verjaringstermijn. De schuldeiser kan de schulden niet meer via gerechtelijke weg van executie afdwingen. Zodra de vordering is verjaard, wordt de vordering omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis. De vordering kan nog wel worden ingelost door verrekening met een schuld aan de schuldenaar of betaling die ‘per ongeluk’ door de schuldenaar plaatsvindt.

‘Ik heb geen factuur of aanmaning ontvangen’

Vaak is het eenvoudig om te bepalen wanneer de vordering opeisbaar werd. De vervaldatum op een factuur geldt meestal als startdatum van de verjaringstermijn. Maar wat gebeurt er als de schuldenaar aangeeft dat hij geen facturen of aanmaningen heeft ontvangen? Dan is het essentieel om zo snel mogelijk met de schuldenaar in contact te komen en hem op de hoogte te brengen van de vordering, zodat hij geen aanspraak kan maken op verjaring. Het is namelijk van belang om te kunnen bewijzen dat de schuldenaar de factuur of aanmaning heeft ontvangen.

In dit geval is het verstandig om een incasso advocaat in te schakelen. Onze incasso advocaten zorgen dat de vordering via een buitengerechtelijk of gerechtelijk traject wordt geïnd.

Wanneer u vandaag voor 15:00 uur uw vordering indient, worden de eerste stappen om de vordering te innen vandaag nog genomen.

085 - 0410 700Contact

Lips Incasso Advocaten B.V.
Breitnerlaan 146
2596 HG Den Haag
E: info@lipsadvocaten.nl
T: 085 0410 700

Openingstijden
Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten