Voorbeeld aanmaningsbrief

Het juist versturen van een aanmaningsbrief is van groot belang als u het aan u verschuldigde bedrag zo snel mogelijk wilt ontvangen. Er zitten een aantal haken en ogen aan het versturen van een juridisch correcte aanmaningsbrief, zoals het benoemen van de juiste betalingstermijn en incassokosten. Met deze voorbeeldbrief van Lips Incasso Advocaten Den Haag verstuurt u gemakkelijk een professionele, beleefde aanmaning naar uw debiteur.

Twijfelt u over het versturen van de juiste aanmaningsbrief of wilt u het geheel overlaten aan Lips Incasso Advocaten? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.

085 - 0410 700

Meerdere niet betaalde facturen

Onderstaande brief kunt u ook gebruiken voor het aanmanen van uw debiteur voor meerdere facturen. Indien de facturen een verschillende vervaldatum hebben, is het verstandig om één aanmaning per factuur te versturen. Bekijk de pagina aanmaning voor meer uitleg over wat aanmaningen zijn, wanneer u ze moet versturen, een handleiding, misvattingen over de betalingstermijn en hoeveel incassokosten u mag rekenen.

Het is ook mogelijk om de voorbeeldbrief te downloaden als Word-bestand.

{BEDRIJFSNAAM DEBITEUR}
{ADRES}
{POSTCODE + VESTIGINGSPLAATS}

Betreft: Aanmaning
Ons kenmerk:   {UW KENMERK}
Uw kenmerk:    {KENMERK DEBITEUR}
Datum:               {DD-MM-YYYY}

Geachte heer/mevrouw,

Tot op heden blijft u in gebreke met de betaling van de onderstaande factuur/facturen waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Bedrag
{XXXXXXX} {XX-XX-XXXX} {DD-MM-YYYY} {€ XXXX,XX}
{XXXXXXX} {XX-XX-XXXX} {DD-MM-YYYY} {€ XXXX,XX}

Etc.

Totaalbedrag: {€ XXXX,XX}

Voor deze factuur/facturen is u eerder reeds een betalingsherinnering gezonden. Desondanks is betaling nadien uitgebleven.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om alsnog het niet betaalde bedrag à € {TOTAALBEDRAG} over te maken op bankrekeningnummer {NL XX BANK XXXX XXXX XX} ten name van {UW REKENINGNAAM} onder vermelding van bovenstaand(e) factuurnummer(s).

Indien de factuur/facturen niet is/zijn betaald binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd, zal deze vordering overgedragen worden aan Lips Incasso Advocaten. U wordt dan aansprakelijk gesteld voor alle hieruit voortkomende rente en incassokosten. De incassokosten bedragen € {BEDRAG INCASSOKOSTEN*} en worden opgeteld bij de kosten van de vordering.

Wij verwachten dat deze incassoprocedure niet nodig zal zijn en dat u aan uw financiële verplichting zult voldoen. Indien u het verschuldigde bedrag inmiddels heeft overgemaakt, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

{UW HANDTEKENING}

{UW NAAM}

*Bereken de hoogte van de incassokosten